Cafe & Restaurant MOKO

Producer: Eriko Suetsugu
Copywriter: Yuriko Hosokawa
Design: Naruhito Suetsugu